Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15 mei 2018 tot nader order.

 

PRIVACY VERKLARING

 

Zwembadcamera.nl B.V. respecteert de privacy van haar klanten, contactpersonen en medewerkers en in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbare privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 12 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Zwembadcamera.nl B.V., gevestigd te Iepenlaan 12, 4254 AZ Sleeuwijk, KvK-nummer: 18086793

 

Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Zwembadcamera.nl B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam
Geslacht
Adresgegevens
E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
Bankrekeningnummer(s)
Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
Opleiding (niveau)

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Het verwerken van bestellingen
Onze personeelsadministratie
Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@zwembadcamera.nl.

 1. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
  In geval van enige wet-of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
  1. U kunt op aanvraag commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
  Een commerciële aanbieding ontvangt u alleen in de vorm van een door u
  zelf aangevraagde offerte of wanneer u daarom gevraagd heeft. Maar nooit
  zonder toestemming. Indien u geen aanbieding wenst te ontvangen stuurt u
  een e-mail naar het volgende adres: info@zwembadcamera.nl.
  2.       Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke
  voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet bepaald is.

Artikel 9 -Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Zwembadcamera.nl B.V., info@zwembadcamera.nl, 0183-510183

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15 mei 2018 tot nader order.

';